BANGLADES MAGYARORSZÁGI KONZULÁTUSÁNAK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

A Bangladesi Népi Köztársaság Magyarországi Konzulátusa (székhely: H-1118 Budapest, Számadó u. 6..; telefonszám: +36 20 360 1916; e-mail: info[kukac]bangladesh.hu; önállóan képviseli: Dr. Pataki Gergely tb. konzul), mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) fontosnak tartja partnerei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódójogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárás jogi szabályai értelmében jár el.

Jelen “Tájékoztató” azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket, a www.bangladesh.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) látogatóit és felhasználóit tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól, adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről. A jelen Tájékoztató teljes terjedelmében folyamatosan elérhető a Honlapon, valamint papír alapon az adatkezelés tényleges helyszínén, a 1118 Budapest, Számadó u. 6. alatt.

A jelen Tájékoztató időbeli hatálya 2018. december 11-től (a honlap indulásától) visszavonásig tart. A Tájékoztató módosulása esetén a legfrissebb verzió folyamatosan felöltésre kerül, így mindig a Honlapon közzétett Tájékoztató az irányadó.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztató tartalmát módosítsa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha az általa kínált szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. A Tájékoztató tartalmának módosulására vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő 15 nappal korábban közzéteszi Honlapon.

MELYEK AZ ADATKEZELŐRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK?

Az Adatkezelő által végzett adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács megállapodott az Általános Adatvédelmi Rendelet (angolul General Data Protection Regulation) (a továbbiakban: GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);

KIK AZ ÉRINTETTEK?

Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen az Adatkezelő szolgáltatásait igénybevevők, a Munkatársak, az Adatkezelő és/vagy a szolgáltatásai után érdeklődők, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói, a kamerarendszer által megfigyelt terültre belépők, benn tartózkodók.

MILYEN ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEKET VÉGEZ AZ ADATKEZELŐ ÉS MILYEN CÉLBÓL, MENNYI IDEIG KEZELI AZ ADATAIMAT?

1. Egyszeri információ kérése

Az adatkezelés jogalapja: Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:

név – azonosítás
e-mail cím – kapcsolattartás
weboldal – kapcsolattartás
üzenet tartalma – válaszadás

Az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.

2. Panaszkezelés

Az adatkezelés jogalapja: A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de a kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés jogszabály (1997. évi CLV. tv.) alapján kötelező. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt szolgáltatásra/termékre, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja. Az adatok kezelésének célja: az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele. A kezelt adatok köre és célja: panasz azonosítója azonosítás név azonosítás panasz beérkezésének időpontja azonosítás telefonszám kapcsolattartás a hívás időpontja azonosítás a beszélgetés során megadott személyes adatok azonosítás számlázási/levelezési cím kapcsolattartás panaszolt termék/szolgáltatás panasz kivizsgálása csatolt dokumentumok panasz kivizsgálása panasz oka panasz kivizsgálása maga a panasz panasz kivizsgálása Az adatkezelés célja: a panasz közlésének lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás. Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 10 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.

KIK KEZELIK AZ ADATAIMAT?

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik, ha az Adatkezelő Munkatársat foglalkoztat. Amennyiben Munkatársat nem foglalkoztat, úgy az Adatkezelő képviselője kezeli az adatokat.

KINEK AD ÁT, TOVÁBBÍT ADATOT AZ ADATKEZELŐ?

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Tájékoztató I. számú mellékletében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait szerződéses partnerei számára akkor továbbíthatja, ha az Adatkezelő az adattovábbítás előtt a Partnert az érintett számára megnevezte, a várható adatkezelési időt, valamint célt meghatározta és érintett az adattovábbításhoz hozzájárult. Adatkezelő a Partnereket hirdetmény vagy tájékoztató, így a Tájékoztató I. számú melléklete útján is megnevezheti, ha azt elérhetővé teszi az érintettek számára. Adatkezelő hatósági megkeresés esetén, törvény felhatalmazása alapján továbbíthat adatokat a kérelmező hatóság felé.

Amennyiben az Adatkezelő által a Partnerei számára végzett adatfeldolgozási tevékenység megköveteli, úgy az Adatkezelő adatokat továbbíthat hatóságok, jogszabályban vagy adatfeldolgozási szerződésben meghatározott személyek felé. Ebben az esetben az érintettek tájékoztatást a Partnernek, mint adatkezelőnek kell megtennie.

MILYEN JOGAIM VANNAK?

Az Info tv., valamint a GDPR alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

HOL ÉS HOGYAN KÉRHETEK RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁST AZ ADATOK KEZELÉSÉRŐL, TOVÁBBÍTÁSÁRÓL, VALAMINT HOL ÉS HOGYAN ÉLHETEK JOGAIMMAL?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás-kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

HOVA FORDULHATOK AZ ÖNRENDELKEZÉSI JOG MEGSÉRTÉSE ESETÉN?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Levélcím: 1525. Pf. 75 Tel: (06 1) 457 7100 Fax: (06 1) 356 5520 E-mail: info@nmhh.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

AZ ADATKEZELŐ HOGYAN GONDOSKODIK AZ ADATAIM BIZTONSÁGÁRÓL?

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik. 6 Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Adatkezelő kijelenti, hogy

 • a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetette, a vonatkozó hatósági határozatok számai a …. oldalon megtalálhatóak.
 • a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

Kelt: 2018. december 9.

Dr. Pataki Gergely tb. konzul


I. számú melléklet

A bangladesh.hu weboldal által rögzített adatok az Integrity Kft. (székhely: 1132 Budapest Victor Hugo utca 18-22., cégjegyzékszám: 07 09 003739, adószám: 11115139-2-07), mint adatfeldolgozó által üzemeltetett külön szerveren kerülnek tárolásra.


A bangladesh.hu látogatottságát Google Analytics szolgáltatással mérjük, így a kódban ehhez kapcsolódó kódokat helyeztünk el, amelyek az egyes látogatásokhoz kapcsolódó – az érintettek kizárólagos azonosítására nem alkalmas – statisztikai jellegű adatokat továbbítanak a Google-nek. A Google adatvédelmi elveiről: google.hu/policies/privacy.

A Banglades Magyarországi Konzulátusa által végzett adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (General Data Protection Regulation) rendelkezéseivel összhangban történik.

A jelen Tájékoztató időbeli hatálya 2018. december 11-től visszavonásig tart. A Tájékoztató módosulása esetén a legfrissebb verzió folyamatosan felöltésre kerül, így mindig a Honlapon közzétett Tájékoztató az irányadó.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztató tartalmát módosítsa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha az általa kínált szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. A Tájékoztató tartalmának módosulására vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő 15 nappal korábban közzéteszi Honlapon.

MELYEK AZ ADATKEZELŐRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK?

Az Adatkezelő által végzett adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács megállapodott az Általános Adatvédelmi Rendelet (angolul General Data Protection Regulation) (a továbbiakban: GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a (továbbiakban: Infotv.)

KIK AZ ÉRINTETTEK?

Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen az Adatkezelő szolgáltatásait igénybevevők, a Munkatársak, az Adatkezelő és/vagy a szolgáltatásai után érdeklődők, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói, a kamerarendszer által megfigyelt terültre belépők, benn tartózkodók.

MILYEN ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEKET VÉGEZ AZ ADATKEZELŐ ÉS MILYEN CÉLBÓL, MENNYI IDEIG KEZELI AZ ADATAIMAT?

1. Egyszeri információ kérése

Az adatkezelés jogalapja: Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:

név – azonosítás
telefonszám – kapcsolattartás
e-mail cím – kapcsolattartás
kérdés tartalma – válaszadás

Az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.

2. Ajánlatkérés

Az adatkezelés jogalapja: Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:

név – azonosítás
telefonszám – kapcsolattartás
e-mail cím – kapcsolattartás
kérdés/kérés tartalma – válaszadás
kiválasztott termék vagy szolgáltatás megjelölése – ajánlatadáshoz szükséges
rendelt termék/szolgáltatás megnevezése – ajánlatadáshoz szükséges
rendelt termék/szolgáltatás darabszáma – ajánlatadáshoz szükséges
igényelt szállítási vagy teljesítési határidő – ajánlatadáshoz szükséges
speciális igények megjelölése– ajánlatadáshoz szükséges

Az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás. Adatkezelés időtartama: ajánlat érvényességi idejének lejártáig.

3. Konzultáció előtti kérdőív

Az adatkezelés jogalapja: A kérdőív kitöltése önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán konzultációt kér személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:

név – azonosítás
születés ideje – azonosítás
lakóhelye – azonosítás
e-mail cím – kapcsolattartás
telefonszám – kapcsolattartás

Az adatkezelés célja: az érintett számára konzultáció nyújtása és orvos szakmai álláspont kialakítása Adatkezelés időtartama: a konzultáció időpontját követő 60 napig vagy amennyiben a konzultáció alapján plasztikai beavatkozásra/műtétre kerül sor, akkor a beavatkozás/műtét végrehajtásától számított 15 év.

4. Anamnézis kérdőív

Az adatkezelés jogalapja: A kérdőív kitöltése önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán konzultációt kér és ennek előkészítése érdekében kórtörténetét, valamint jelen panaszait az Adatkezelőnek megadja.

Kezelt adatok köre és célja:

név – azonosítás
telefonszám – kapcsolattartás
e-mail cím – kapcsolattartás

Az adatkezelés célja: az érintett kórtörténetének, valamint jelen panaszainak megismerése és rögzítése, orvos szakmai álláspont kialakítása Adatkezelés időtartama: a konzultáció időpontját követő 60 napig vagy amennyiben a konzultáció alapján plasztikai beavatkozásra/műtétre kerül sor, akkor a beavatkozás/műtét végrehajtásától számított 15 év.

5. Páciens elégedettségi kérdőív

Az adatkezelés jogalapja: A kérdőív kitöltése önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán páciensként véleményt formál személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:

név – azonosítás
telefonszám – kapcsolattartás
e-mail cím – kapcsolattartás

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás/termék színvonalának értékelése, minőségbiztosítás Adatkezelés időtartama: a konzultáció időpontját követő 1 év vagy amennyiben a konzultáció alapján plasztikai beavatkozásra/műtétre kerül sor, akkor a beavatkozás/műtét végrehajtásától számított 15 év.

6. Időpont egyeztetés

Az adatkezelés jogalapja: Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől időpont egyeztetést kér személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:

név – azonosítás
telefonszám – kapcsolattartás
e-mail cím – kapcsolattartás
téma – kapcsolattartás
kérdés tartalma – válaszadás

Az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig

7. Hírlevél küldése

Az adatkezelés jogalapja: A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik. A kezelt adatok köre és célja: név azonosítás (jogszabály szerint kötelező adat) e-mail cím hírlevél kiküldése (jogszabály szerint kötelező adat)

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja: a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az e-mail címre küldött lemondási kérelem útján. Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: 1118 Bp., Számadó u. 6. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

8. Panaszkezelés

Az adatkezelés jogalapja: A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de a kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés jogszabály (1997. évi CLV. tv.) alapján kötelező. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt szolgáltatásra/termékre, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja. Az adatok kezelésének célja: az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele. A kezelt adatok köre és célja: panasz azonosítója azonosítás név azonosítás panasz beérkezésének időpontja azonosítás telefonszám kapcsolattartás a hívás időpontja azonosítás a beszélgetés során megadott személyes adatok azonosítás számlázási/levelezési cím kapcsolattartás panaszolt termék/szolgáltatás panasz kivizsgálása csatolt dokumentumok panasz kivizsgálása panasz oka panasz kivizsgálása maga a panasz panasz kivizsgálása Az adatkezelés célja: a panasz közlésének lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás. Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 10 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.

KIK KEZELIK AZ ADATAIMAT?

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik, ha az Adatkezelő Munkatársat foglalkoztat. Amennyiben Munkatársat nem foglalkoztat, úgy az Adatkezelő képviselője kezeli az adatokat.

KINEK AD ÁT, TOVÁBBÍT ADATOT AZ ADATKEZELŐ?

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Tájékoztató I. számú mellékletében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait szerződéses partnerei számára akkor továbbíthatja, ha az Adatkezelő az adattovábbítás előtt a Partnert az érintett számára megnevezte, a várható adatkezelési időt, valamint célt meghatározta és érintett az adattovábbításhoz hozzájárult. Adatkezelő a Partnereket hirdetmény vagy tájékoztató, így a Tájékoztató I. számú melléklete útján is megnevezheti, ha azt elérhetővé teszi az érintettek számára. Adatkezelő hatósági megkeresés esetén, törvény felhatalmazása alapján továbbíthat adatokat a kérelmező hatóság felé.

Amennyiben az Adatkezelő által a Partnerei számára végzett adatfeldolgozási tevékenység megköveteli, úgy az Adatkezelő adatokat továbbíthat hatóságok, jogszabályban vagy adatfeldolgozási szerződésben meghatározott személyek felé. Ebben az esetben az érintettek tájékoztatást a Partnernek, mint adatkezelőnek kell megtennie.

MILYEN JOGAIM VANNAK?

Az Info tv., valamint a GDPR alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

HOL ÉS HOGYAN KÉRHETEK RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁST AZ ADATOK KEZELÉSÉRŐL, TOVÁBBÍTÁSÁRÓL, VALAMINT HOL ÉS HOGYAN ÉLHETEK JOGAIMMAL?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás-kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

HOVA FORDULHATOK AZ ÖNRENDELKEZÉSI JOG MEGSÉRTÉSE ESETÉN?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Levélcím: 1525. Pf. 75 Tel: (06 1) 457 7100 Fax: (06 1) 356 5520 E-mail: info@nmhh.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

AZ ADATKEZELŐ HOGYAN GONDOSKODIK AZ ADATAIM BIZTONSÁGÁRÓL?

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Adatkezelő kijelenti, hogy

 • a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetette, a vonatkozó hatósági határozatok számai a …. oldalon megtalálhatóak.
 • a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

Kelt: 2018. május 25.

Dr. Pataki Gergely Ügyvezető Igazgató


I. számú melléklet

A bangladesh.hu weboldal által rögzített adatok az Integrity Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Gyetvai u 6.; cégjegyzékszám: 07 09 003739; adószám: 11115139-2-07), mint adatfeldolgozó által üzemeltetett külön szerveren kerülnek tárolásra.


A bangladesh.hu látogatottságát Google Analytics szolgáltatással mérjük, így a kódban ehhez kapcsolódó kódokat helyeztünk el, amelyek az egyes látogatásokhoz kapcsolódó – az érintettek kizárólagos azonosítására nem alkalmas – statisztikai jellegű adatokat továbbítanak a Google-nek. A Google adatvédelmi elveiről: google.hu/policies/privacy.

error: Szerzői jogvédelem alatt álló tartalom!